ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

          Một ngôi trường thân thiện, ổn định và phát triển về chất lượng. Nơi phụ huynh học sinh tin cậy. Con thuyền chở ước mơ của học sinh. Chiếc nôi của sự giáo dục và rèn luyện.

2. Sứ mệnh

        Tạo dựng được môi trường học tập kỷ cương, sáng tạo, sẵn sàng hợp tác và chia sẻ. Mỗi học sinh đều được trao cơ hội phát triển  năng lực và tư duy sáng tạo của bản thân.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường:

       - Tinh thần đoàn kết, trách nhiệm

       - Ý thức kỷ luật, hợp tác

       - Tính công bằng, khách quan

       - Lòng tự trọng, trung thực

       - Suy nghĩ tích cực, sáng tạo

II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

1. Mục tiêu chung:

      Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, có nhiều đổi mới phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Các mục tiêu cụ thể:

      Năm 2023, phấn đấu đảm bảo  đủ điều kiện đón chuẩn Quốc gia mức 2

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

      - Chất lượng là danh dự của nhà trường

      - Đổi mới, hợp tác cùng phát triển.